jump to navigation

Mencari Makna Kehidupan September 28, 2010

Posted by anwar in Academic. 1 comment so far

Hidup adalah titipan Allah SWT. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya.

Ibadah kepada-Nya tidak hanya melalui ritual belaka. Aktivitas sosial yang dijiwai hanya mengharap ridha-Nya adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dicinta–Nya.

“Khairunnaasi Anfa’uhum Linnaasi

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi umat manusia”

(Q.S 3 : 2) :

“. . . Wata’aawanuu ‘alal birri wattaqwaa…”

“. . . Tolong menolonlah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan . . .”